Přihlásit se
Přihlášení

Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webové stránky www.vyrobky.karmelitky.cz mezi prodávajícím klášterem Karmel Matky Boží, Jemnická 21, 380 01, Dačice, IČO: 68521979 a kupujícím.

 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího kláštera Karmel Matky Boží, Jemnická 21, 380 01, Dačice (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vyrobky.karmelitky.cz (dále jen „webová stránka“). Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na webové stránce www.vyrobky.karmelitky.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího. Zasláním objednávky zároveň kupující přesně upřesní prodávajícímu svou objednávku a po oboustranné domluvě prostřednictvím elektronické pošty dojde ke konečné specifikaci ceny prodávajícím, která je poté odsouhlasena závazně kupujícím a v tomto okamžiku dochází k uzavření kupní smlouvy.

 4. Prodávající se zavazuje po doručení objednávky kupujícím a potvrzení objednávky prodávajícím vytvořit a odevzdat kupujícímu přesně objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu náročnosti objednávky, s přihlédnutím k tomu, že se jedná o ruční a na zakázku tvořenou výrobu. Pokud prodávající nevytvoří zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců (nebo více dle individuální domluvy u větších objednávek) od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka s orientačními cenami je zveřejněna na webových stránkách prodávajícího, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vyrobky.karmelitky.cz jsou závazné po oboustranné domluvě prostřednictvím elektronické pošty, kdy dojde ke konečné specifikaci ceny prodávajícím na základě konkrétních požadavků kupujícího, kdy tato objednávka je poté odsouhlasena závazně kupujícím.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje orientační informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou orientační z toho důvodu, že jde o zakázkovou výrobu přímo dle požadavků kupujícího a po oboustranné domluvě prodávajícího s kupujícím uzavírají kupní smlouvu za jimi individuálně sjednaných podmínek.

 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Okamžikem odeslání objednávky je kupující těmito VOP vázán.

 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Proces objednávání proběhne ve třech krocích:

 6. nejdříve přijde kupujícímu automatická odpověď, že objednávka byla vytvořena,

 7. poté přijde kupujícímu e-mail, ve kterém dojde k definitivnímu upřesnění objednávaného zboží (zdobení svíce) kupujícím prodávajícímu a po oboustranné domluvě a odsouhlasení požadavků kupujícího prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty dojde ke konečné specifikaci ceny prodávajícím,

 8. poté dojde k závaznému odsouhlasení kupujícím, kdy v tomto okamžiku dochází k uzavření kupní smlouvy.

 9. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 10. Pokud Prodávající nevytvoří zboží a neodevzdá jej kupujícímu do tří měsíců (nebo více dle individuální domluvy u větších objednávek) od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
   

III. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Zboží je kupujícímu přepraveno dle zvoleného způsobu dopravy, kterou si kupující určuje v průběhu objednávky sám. Jednat se může o osobní odběr v klášteře - v provozovně Karmelu Matky Boží či zasláním prostřednictvím dopravce - České pošty.

 2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo předá kupujícímu v provozovně určené pro osobní převzetí.

 3. Prodávající předá přesně objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu náročnosti objednávky, s přihlédnutím k tomu, že se jedná o ruční a na zakázku tvořenou výrobu, nejpozději však do 3 měsíců po doručení objednávky. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je Prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

 4. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu:

 2. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Karmel Matky Boží, Jemnická 21., 380 01, Dačice;

 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-525670277/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 21 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 6. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.

 7. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě (.pdf formátu) na elektronickou adresu kupujícího.
   

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 8. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 9. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 10. Prodávající neručí za poškození voskového zdobení svící, které podléhá také teplu lidské ruky, z důvodu, že držení svíce v ruce zdobení na svíci poškozuje.

 11. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese jeho provozovny bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 12. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi - fakturou). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 13. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli Prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady kupující. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy kupující.

 14. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
   

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je klášter Karmel Matky Boží, Jemnická 21., 380 01, Dačice, IČO: 68521979.

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

 3. Správce zpracovává údaje, které mu poskytl kupující anebo které správce získal na základě registrace kupujícího v rámci kontaktního formuláře nebo objednávky. 

 4. Správce uchovává osobní údaje po dobu nejdéle 10 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 6. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

 7. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 8. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 9. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 10. Odesláním vyplněného internetového formuláře (registrace, objednávka) kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.
   

 

VII ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platnými v době odeslání objednávky.

 2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.